Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá

Khám phá ý nghĩa Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá – Quẻ số 62 trong kinh Dịch - “Cấp Qua Tiểu Kiều” – Tiến lợi lui hại.

 11:40 01/04/2017

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá đứng số 62 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá có điềm “Tiến lợi lui hại”. Gặp khó khăn phải cẩn thận, nhưng chớ có lui. Tiến từ từ thì có lợi, thoái lui thì hỏng việc. Mọi việc không nên dây dưa, kéo dài mà hỏng việc.
Quẻ Phong Trạch Trung Phù

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Phong Trạch Trung Phu – Quẻ số 61 trong kinh Dịch - “Tuấn Điểu Xuất Lung” – Vô cùng tốt lành

 11:43 01/04/2017

Quẻ Phong Trạch Trung Phu đứng số 61 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Trạch Trung Phu có điềm “Vô cùng tốt lành”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Buôn bán phát tài, hôn nhân hòa hợp, bệnh tật tiêu tan, người đi của mất lại về.
Quẻ Thủy Trạch Tiết

Luận giải Quẻ Thủy Trạch Tiết – Quẻ số 60 trong kinh Dịch - “Điểm Tướng Phong Thần” – Không phải kiêng kị

 11:55 01/04/2017

Quẻ Thủy Trạch Tiết đứng số 60 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Trạch Tiết có điềm “Không phải kiêng kị”, là quẻ cát trong kinh dịch. Thời vận tốt đẹp, không sợ thua lỗ, mọi việc tốt đẹp, không phải lo lắng tai hoạ. Đại cát đại lợi.
Quẻ Phong Thủy Hoán

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Phong Thủy Hoán – Quẻ số 59 trong kinh Dịch - “Cách Hà Vọng Kim” – Uổng công phí sức

 11:57 01/04/2017

Quẻ Phong Thủy Hoán đứng số 59 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Thủy Hoán có điềm “Uổng công phí sức” là quẻ hung trong kinh dịch. Hôn nhân trục trặc, giao dịch không thành, cầu tài không được, bệnh tật không khỏi.
Quẻ Thuần Đoài

Luận bàn về Quẻ Thuần Đoài – Quẻ số 58 trong kinh Dịch - “Sấn Thuỷ Hoà Nê” – Vô cùng thuận tiện

 14:07 01/04/2017

Quẻ Thuần Đoài đứng số 58 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Đoài có điềm “Vô cùng thuận tiện”, là quẻ cát trong kinh dịch. Cãi cọ, bệnh tật tiêu tan, cầu tài được như ý, đại cát đại lợi.
Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế

Luận bàn về Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế – Quẻ số 64 trong kinh Dịch - “Thái Tuế Nguyệt Kiến” – Tiểu nhân ám hại

 11:32 01/04/2017

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế đứng số 64 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế có điềm “tiểu nhân ám hại”, là quẻ rất xấu trong kinh dịch. Kiện tụng bất lợi, cãi cọ tai ương, hiện thời phải nhẫn lại, luôn luôn phải đề phòng.
Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế

Suy ngẫm về Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế – Quẻ số 63 trong kinh Dịch - “Kim Bảng Đề Danh” – Cát khánh như ý

 11:37 01/04/2017

Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế đứng số 63 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế có điềm “Cát khánh như ý” là một trong những quẻ cát tốt nhất trong kinh dịch. Thời vận phát đạt, mọi sự hanh thông, buôn bán phát tài, bệnh tật tiêu tan.

Quẻ Lôi Hỏa Phong

Bật mí ý nghĩa Quẻ Lôi Hỏa Phong – Quẻ số 55 trong kinh Dịch - “Cổ Kính Trùng Minh” – Vận tốt trở lại

 14:33 01/04/2017

Quẻ Lôi Hỏa Phong đứng số 55 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Hỏa Phong có điềm “Vận tốt trở lại” là quẻ cát. Thời vận trở lại, tuy có thể không bằng được ngày xưa, song vẫn là đại phúc.

Quẻ Lôi trạch Quy Muội

Bất ngờ với ý nghĩa Quẻ Lôi trạch Quy Muội – Quẻ số 54 trong kinh Dịch - “Duyên Mộc Cầu Ngư” – Mưu sự bất thành

 14:35 01/04/2017

Quẻ Lôi trạch Quy Muội đứng số 54 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi trạch Quy Muội có điềm “Mưu sự bất thành” là quẻ hung trong kinh dịch. Thời vận chưa đến, làm việc ngược đời, mưu sự bất thành.
Quẻ Thuần Cấn

Luận giải nghĩa Quẻ Thuần Cấn – Quẻ số 52 trong kinh Dịch - “Ải Nhân Cấu Táo” – Mọi việc bất thuận

 14:42 01/04/2017

Quẻ Thuần Cấn đứng số 52 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Cấn có điềm “Mọi việc bất thuận” là quẻ hung trong kinh dịch. Mọi sự việc nên đề phòng, tránh xung đột là thượng sách.
Quẻ Thuần Chấn

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Thuần Chấn – Quẻ số 51 trong kinh Dịch“Kim Chung Dạ Chàng” – Mọi sự thành công

 14:47 01/04/2017

Quẻ Thuần Chấn đứng số 51 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Chấn có điềm “Mọi sự thành công”, là quẻ cát trong kinh dịch. Cầu danh như ý, mọi việc tất thành, của mất lại về, người đi có tin, kinh doanh đắc lợi.
Quẻ Thuần Tốn

Suy ngẫm về Quẻ Thuần Tốn – Quẻ số 57 trong kinh Dịch - “Cô Chu Đắc Thuỷ” – Khốn cực sinh phúc

 14:27 01/04/2017

Quẻ Thuần Tốn đứng số 57 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Tốn có điềm “Khốn cực sinh phúc”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Công danh như ý, cầu tài được lợi, giao dịch tốt lành, bệnh tật tự khỏi.
quẻ Hỏa Sơn Lữ

Khám phá ý nghĩa Quẻ Hỏa Sơn Lữ – Quẻ số 56 trong kinh Dịch - “Túc Điểu Phần Sào” – Việc làm không thành

 14:31 01/04/2017

Quẻ Hỏa Sơn Lữ đứng số 56 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Sơn Lữ có điềm “Việc làm không thành”, là quẻ hung trong kinh dịch. Xuất hành bất lợi, cầu tài không được, kiện tụng lung tung, buôn bán thua lỗ.
quẻ Thủy Phong Tỉnh

Khám phá ý nghĩa Quẻ Thủy Phong Tỉnh – Quẻ số 48 trong kinh Dịch - “Khô Tỉnh Sinh Tuyền ” – Vận tốt đã đến

 21:47 02/04/2017

Quẻ Thủy Phong Tỉnh đứng số 48 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Phong Tỉnh có điềm “Vận tốt đã đến”, đây là quẻ cát trong Kinh dịch. Tinh thần phấn chấn, phúc lộc đều tăng, thanh danh nổi tiếng, vạn sự hanh thông.
quẻ Trạch Thủy Khốn

Giải nghĩa Quẻ Trạch Thủy Khốn – Quẻ số 47 trong kinh Dịch - “Toát Thê Trừu Can” – Tình trạng bất ổn

 21:53 02/04/2017

Quẻ Trạch Thủy Khốn đứng số 47 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Thủy Khốn có điềm “Tình trạng bất ổn” là quẻ hơi xấu trong kinh dịch. Cẩn thận hợp tác làm ăn với tiểu nhân, thận trọng với kẻ hẹp hòi. Nếu không dễ bị tiểu nhân làm cho khốn đốn.
quẻ Hỏa Phong Đỉnh

Luận bàn về Quẻ Hỏa Phong Đỉnh – Quẻ số 50 trong kinh Dịch - “Ngư Ông Đắc Lợi” – Nhất cử lưỡng tiện

 14:50 01/04/2017

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh đứng số 50 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Phong Đỉnh có điềm “Nhất cử lưỡng tiện”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Ra đi đắc lợi, giao dịch tất thành, cầu tài có lộc, buôn bán phát tài.
quẻ Trạch Hỏa Cách

Suy ngẫm về Quẻ Trạch Hỏa Cách – Quẻ số 49 trong kinh Dịch - “Hán Miêu Đắc Thuỷ” – Vận tốt đã đến

 15:00 01/04/2017

Quẻ Trạch Hỏa Cách đứng số 49 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Hỏa Cách có điềm “Vận tốt đã đến” là quẻ cát trong Kinh dịch. Ra đi đại hỷ, của mất lại về, người đi có tin, cầu tài đắc lộc, kiện tụng tiêu tan.
Quẻ Địa Phong Thăng

Bật mí ý nghĩa Quẻ Địa Phong Thăng – Quẻ số 46 trong kinh Dịch - “Chỉ Nhật Cao Thăng” – Phát tài phát lộc

 21:59 02/04/2017

Quẻ Địa Phong Thăng đứng số 46 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Phong Thăng có điềm “Phát tài phát lộc” là quẻ khá tốt trong kinh dịch. Cầu tài thành công, mưu sự tất thành, của mất lại về, gia đình phấn khởi, chức vụ lên cao.
quẻ sơn trạch tổn

Suy ngẫm về Quẻ Sơn Trạch Tổn – Quẻ số 41 trong kinh Dịch - “Thôi Xa Điếu Nhĩ” – Uổng phí công sức

 08:14 03/04/2017

Quẻ Sơn Trạch Tổn đứng số 41 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Trạch Tổn có điềm “Uổng công phí sức”, là quẻ hung trong kinh dịch. Thời vận chưa đến, chớ có làm bừa, thời thế thay đổi, tự nhiên thành công.
quẻ Thiên Phong Cấu

Luận giải Quẻ Thiên Phong Cấu – Quẻ số 44 trong kinh Dịch - “Tha Hương Ngộ Hữu” – Thời vận đã đến

 08:02 03/04/2017

Quẻ Thiên Phong Cấu đứng số 44 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Phong Cấu có điềm “Thời vận đã đến” là quẻ cát trong kinh dịch. Giao dịch thành công, kiện tụng có lí, của mất lại về, lộc tài đưa đến, bệnh tật tiêu tan.
Quẻ Phong Lôi Ích

Luận bàn Quẻ Phong Lôi Ích – Quẻ số 42 trong kinh Dịch - “Khô Mộc Khai Hoa” – Bĩ cực vinh lai

 08:11 03/04/2017

Quẻ Phong Lôi Ích đứng số 42 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Lôi Ích có điềm “Bĩ cực vinh lai”, là quẻ cát trong kinh dịch. Giao dịch tất thành, kiện cáo có lý, của mất lại về, buôn bán hưng thịnh, bệnh tật tan biến, cãi cọ tự tan.
quẻ hỏa trạch khuê

Bật mí ý nghĩa Quẻ Hỏa Trạch Khuê – Quẻ số 38 trong kinh Dịch - “Phán Trư Mại Dương” – Long đong lận đận

 08:24 03/04/2017

Quẻ Hỏa Trạch Khuê đứng số 38 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Trạch Khuê có điềm “Long đong lận đận”, là quẻ hung trong kinh dịch. Cầu danh cầu lợi đều không được, bệnh tật không khỏi, mọi việc khó khăn.
quẻ thủy sơn kiển

Giải nghĩa Quẻ Thủy Sơn Kiển – Quẻ số 39 trong kinh Dịch - “Vũ Tuyết Mãn Đồ” – Mưu sự không đúng

 08:19 03/04/2017

Quẻ Thủy Sơn Kiển đứng số 39 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Sơn Kiển có điềm “Mưu sự không đúng”, là quẻ xấu trong kinh dịch. Đi không đến nơi, kiện cáo lôi thôi, cầu danh cầu lợi đều không được.
Quẻ Trạch Thiên Quải

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Trạch Thiên Quải – Quẻ số 43 trong kinh Dịch - “Du Phong Thoát Võng” – Gặp hung hoá cát

 08:06 03/04/2017

Quẻ Trạch Thiên Quải đứng số 43 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Thiên Quải có điềm “Gặp hung hoá cát”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Kiện tụng không còn, bệnh tật tiêu tan, phúc lộc dồi dào, mọi việc như ý.

Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 1 Bát Thuần Càn

Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 1 Bát Thuần Càn trong chiêm bói dịch

 22:22 24/02/2021

Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Bát Thuần Càn một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… “Càn” tượng trưng “Trời” là khởi nguồn sáng tạo ra vạn vật, trời rộng lớn là đạo của bậc quân vương...nên là quẻ đại cát
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Thuần Khảm - Quẻ số 29

Bật mí ý nghĩa lời hào và lời quẻ Dịch 29 - Thuần Khảm chính xác nhất

 06:48 09/02/2021

Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Thuần Khảm một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Khảm là nước, là hãm, là hiểm trở, là mắc kẹt, là gian nan. Thuần Khảm là hai lần mắc nạn...nên là quẻ đại hung
quẻ thuần càn

Luận giải Quẻ Thuần Càn (Càn Vi Thiên) – Quẻ số 1 trong kinh Dịch - “Khốn Long Đắc Thủy” – Thời vận đã đến

 08:52 04/04/2017

Quẻ Thuần Càn hay còn gọi là Càn Vi Thiên là quẻ đứng đầu trong kinh dịch, tượng trưng cho “Trời”. Quẻ Thuần Càn có điểm “Thời vận đã đến” là quẻ Đại Cát rất tốt, đặc biệt vui sướng nhất là về đường công danh, sự nghiệp. Người xem thấy quẻ này rất mừng, mọi việc như ý, không sợ họa hung.
quẻ thuần khôn

Luận Quẻ Thuần Khôn (Khôn Vi Địa) – Quẻ số 2 trong kinh Dịch - “Hổ Ngã Đắc Thực” – Thỏa lòng mãn ý

 08:51 04/04/2017

Quẻ Thuần Khôn (Khôn Vi Địa) đứng số hai trong số 64 quẻ, tượng trưng cho “Đất”. Quẻ Thuần Khôn có điềm “Thỏa lòng mãn ý” là quẻ Cát rất tốt, Tìm người thấy người, mất của tìm được, bệnh tật khỏi dần, mọi việc như ý.
quẻ thủy lôi truân

Giải nghĩa Quẻ Thủy Lôi Truân – Quẻ số 3 trong kinh Dịch - “Loạn Ty Vô Đầu” – Lòng dạ rối bời

 08:47 04/04/2017

Quẻ Thủy Lôi Truân đứng số 3 trong số 64 quẻ. Quẻ Thủy Lôi Truân có điềm chủ nhân “Lòng dạ rối bời”. Bệnh tật khó chữa khỏi, hôn nhân không hay, cãi nhau chuyện vặt, mọi việc rối mù. Đúng là “Loạn ty vô đầu”, thật là “lòng dạ rối bời”.
quẻ sơn thủy mông

Khám phá ý nghĩa Quẻ Sơn Thủy Mông – Quẻ số 4 trong kinh Dịch - “Tiểu Quỷ Thâu Tiền” - “Thời vận không hay”

 08:43 04/04/2017

Quẻ Sơn Thủy Mông đứng số 4 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Thủy Mông có điềm “thời vận không hay” là quẻ xấu trong kinh dịch. Việc hôn nhân, việc góp vốn kinh doanh không thành. Mọi việc gian lao vất vả, phí công vô ích.
quẻ thủy thiên nhu

Luận bàn về Quẻ Thủy Thiên Nhu – Quẻ số 5 trong kinh Dịch - “Minh Châu Xuất Thổ” – Vận tốt đã đến

 08:41 04/04/2017

Quẻ Thủy Thiên Nhu đứng số 5 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Thiên Nhu có điềm “Vận tốt đã đến” là quẻ cát trong kinh dịch, Mưu việc tất thành, hôn nhân hòa hợp, cầu tài như ý, ước nguyện thỏa mãn.
quẻ thiên thủy tụng

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Thiên Thủy Tụng – Quẻ số 6 trong kinh Dịch - “Nhị Nhân Tranh Lộ” – Việc làm không thuận

 08:39 04/04/2017

Quẻ Thiên Thủy Tụng đứng số 6 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Thủy Tụng có điềm “Việc làm không thuận”. Tình thế không hay, chớ tranh việc không đâu, mọi việc khó thành, cầu tài phí sức. Kiện tụng để phân đúng sai. Theo kiện là việc hung. Thắng kiện là mầm tai họa.
quẻ địa thủy sư

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Địa Thủy Sư – Quẻ số 7 trong kinh Dịch - “Mã Đáo Thành Công” – Mọi sự tốt đẹp

 08:37 04/04/2017

Quẻ Địa Thủy Sư đứng số 7 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Thủy Sư có điềm “Mọi sự tốt đẹp”, là quẻ cát trong Kinh dịch.  Bệnh tật khỏi hẳn, của mất lại về, đi xa có tin, mọi việc suôn sẻ.
quẻ thủy địa tỷ

Giải nghĩa Quẻ Thủy Địa Tỷ – Quẻ số 8 trong kinh Dịch - “Thuyền Đắc Thuận Phong” – Việc gì cũng lợi

 08:34 04/04/2017

Quẻ Thủy Địa Tỷ đứng số 8 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Địa Tỷ có điềm “Việc gì cũng lợi” là quẻ Cát trong Kinh dịch. Mất của tìm thấy, việc công có lí, hôn nhân tốt đẹp, cầu danh thuận lợi, mọi việc vui vẻ.
quẻ phong thiên tiểu súc

Luận giải Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc – Quẻ số 9 trong kinh Dịch - “Mật Vân Bất Vũ” – Tạm thời phải nhẫn

 08:31 04/04/2017

Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc đứng số 9 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc có điềm “Tạm thời phải nhẫn”, là quẻ xấu trong Kinh dịch. Đứng trước tình hình bất lợi, bạn phải hết sức kiên nhẫn.

quẻ thiên trạch lý

Bật mí ý nghĩa Quẻ Thiên Trạch Lý – Quẻ số 10 trong kinh Dịch - “Phượng Minh Kì Sơn” - Quốc gia cát tường

 08:27 04/04/2017

Quẻ Thiên Trạch Lý đứng số 10 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Trạch Lý có điềm “Quốc gia cát tường”, là quẻ rất tốt trong kinh dịch. Xuất hành có ích, cầu tài được lợi, bệnh tật tiêu tan, mưu sự tất thành
quẻ địa thiên thái

Khám phá ý nghĩa Quẻ Địa Thiên Thái – Quẻ số 11 trong kinh Dịch - “Hỷ Báo Tam Nguyên" – Đại cát đại lợi

 08:25 04/04/2017

Quẻ Địa Thiên Thái đứng số 11 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Thiên Thái có điềm “Đại cát đại lợi”. Hôn nhân thành công đã đi là được, của mất lại về. Âm dương giao hòa thì muôn vật sinh thành, mọi sự hanh thông.
Quẻ Thiên Địa Bĩ

Luận bàn về Quẻ Thiên Địa Bĩ – Quẻ số 12 trong kinh Dịch - “Hổ Lạc Thâm Khanh" – Cát ít hung nhiều

 08:06 04/04/2017

Quẻ Thiên Địa Bĩ đứng số 12 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Địa Bĩ có điềm “Cát ít hung nhiều”, đây là quẻ xấu trong kinh dịch. Của mất khó tìm, giao dịch buôn bán không thành, hôn nhân bất lợi, góp vốn thua thiệt.
quẻ thiên hỏa đồng nhân

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân – Quẻ số 13 trong kinh Dịch - “Tiên Nhân Chỉ Lộ” – “Đi đâu cũng lợi”

 08:02 04/04/2017

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân đứng số 13 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân có điềm “đi đâu cũng lợi”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Hôn nhân tất thành, người đi trở về, của mất tìm thấy, làm việc không sai.
quẻ hỏa thiên đại hữu

Luận giải Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu – Quẻ số 14 trong kinh Dịch - “Khảm Thụ Mô Tước” – Làm việc chắc chắn

 08:00 04/04/2017

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu đứng số 14 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu có điềm “Làm việc chắc chắn” đây là quẻ cát trong kinh dịch. Mọi việc hanh thông. Tuy nhiện cần chú ý, việc chưa hiểu kỹ thì không làm, phải làm theo cách chắc chắn thành công.
quẻ Địa Sơn Khiêm

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Địa Sơn Khiêm – Quẻ số 15 trong kinh Dịch - “Nhị Nhân Phân Kim” – Vạn sự hanh thông

 18:23 03/04/2017

Quẻ Địa Sơn Khiêm đứng số 15 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Sơn Khiêm có điềm “vạn sự hanh thông” là quẻ rất tốt trong Kinh dịch. Hôn nhân như ý, xuất hành có lợi, giao dịch tốt đẹp, góp vốn được lợi, việc gì cũng cát lợi.
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
  • Đang truy cập282
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm258
  • Hôm nay33,229
  • Tháng hiện tại2,081,173
  • Tổng lượt truy cập72,070,497
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây