Đọc online Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên”

Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên” còn có tên khác là "Một trăm bài kinh Phật" nguyên bản tiếng Phạn nhan đề là Avadna-Cataka, nằm trong Đại Tạng Kinh là một bản kinh Phật đặc sắc

Truyện cổ Phật giáo Đẹp hơn con vua

Đẹp hơn con vua - Truyện cổ nhà phật kỳ 100 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 17:22 02/05/2023

Câu chuyện về Đẹp hơn con vua được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Tôn-đà-lỵ kiếp trước là vị trưởng giả có công cúng dường tăng chúng của Đức Phật Ca-diếp mà trải qua vô số kiếp chẳng đọa vào các nẻo dữ, trong cõi trời người thường được sanh ra cùng với suối nước mát và các thứ trân bảo quý giá.
Truyện cổ Phật giáo Hai cậu cháu

Hai cậu cháu - Truyện cổ nhà phật kỳ 99 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 16:11 01/05/2023

Câu chuyện về Hai cậu cháu được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Trường Trảo, Xá-lỵ-phất, Mục-kiền-liên được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp mà đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Người không thể chết

Người không thể chết - Truyện cổ nhà phật kỳ 98 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 16:06 01/05/2023

Câu chuyện về Người không thể chết được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Hoàn-già-đạt nhờ kiếp trước có công cứu mạng một vị Phật Bích-chi mà chẳng bao giờ gặp nạn chết yểu, lại đến nay gặp Phật xuất gia đắc đạo.
Truyện cổ Phật giáo Người xấu xí

Người xấu xí - Truyện cổ nhà phật kỳ 97 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 07:19 30/04/2023

Câu chuyện về Người xấu xí được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo xấu xí kiếp trước là vị thần núi do có ác tâm muốn dọa nạt Bồ tát nên kiếp này sinh ra có dung mạo cực kỳ xấu xí.
Truyện cổ Phật giáo Thân thể đầy ung nhọt

Thân thể đầy ung nhọt - Truyện cổ nhà phật kỳ 96 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 07:13 30/04/2023

Câu chuyện về Thân thể đầy ung nhọt được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Thân Hào  kiếp trước là vị trưởng giả vì vu khống vị Phật Bích-chi mà kiếp này sinh ra bị ung nhọt, đau nhức khốn khổ.
Truyện cổ Phật giáo Sanh tử khổ lắm thay!

Sanh tử khổ lắm thay! - Truyện cổ nhà phật kỳ 95 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 06:30 29/04/2023

Câu chuyện về Sanh tử khổ lắm thay! được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Sanh Tử Khổ vì kiếp trước là sa-di do buông lời ác khẩu với hòa thượng mà năm trăm đời phải đọa vào địa ngục, thọ những khổ não không sao nói hết.
Truyện cổ Phật giáo Đói khổ suốt đời

Đói khổ suốt đời - Truyện cổ nhà phật kỳ 94 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 06:23 29/04/2023

Câu chuyện về Đói khổ suốt đời được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Lê-quân-chi do kiếp trước sinh lòng tham lam chẳng thuận việc cúng dường nên ngăn cản mẹ bố thí cho Phật Đế-tràng, lại còn bỏ đói mẹ đến chết nên sinh ra dung mạo xấu xí, lúc nào cũng đói khát.
Truyện cổ Phật giáo Người không có tay

Người không có tay - Truyện cổ nhà phật kỳ 93 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:00 28/04/2023

Câu chuyện về Người không có tay được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Ngột Thủ vì kiếp trước ác khẩu thóa mạ A-La-hán mà phải chịu đựng 500 kiếp không có tay.
Truyện cổ Phật giáo Mang thai sáu mươi năm

Mang thai sáu mươi năm - Truyện cổ nhà phật kỳ 92 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:55 28/04/2023

Câu chuyện về Mang thai sáu mươi năm được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Trưởng Lão vì kiếp trước sanh tâm sân hận, mạ nhục tăng chúng mà kiếp này chịu quả báo trong bụng mẹ 60 năm.
Truyện cổ Phật giáo Phật độ người hung ác

Phật độ người hung ác - Truyện cổ nhà phật kỳ 91 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:01 27/04/2023

Câu chuyện về Phật độ người hung ác được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Tu-bồ-đề kiếp trước vì buông lời ác độc với chư tỳ-kheo mà phải chịu 500 kiếp làm loài rồng, kiếp này sinh ra hung ác nhưng được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp mà đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Thái tử xuất gia

Thái tử xuất gia - Truyện cổ nhà phật kỳ 90 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:55 27/04/2023

Câu chuyện về Thái tử xuất gia được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Hộ Quốc kiếp trước là Vua Tỳ-đề có nhân duyên cúng dường vị Phật Bích-chi mà kiếp này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp mà đắc quả A-La-hán
Truyện cổ Phật giáo Chúng Bảo Trang Nghiêm

Chúng Bảo Trang Nghiêm - Truyện cổ nhà phật kỳ 87 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:46 26/04/2023

Câu chuyện về Chúng Bảo Trang Nghiêm được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Chúng Bảo Trang Nghiêm nhờ công đức cúng dường hương hoa, trân bảo, y phục quý giá vào tháp thờ đức Phật Ca-tôn-đà mà kiếp này khi sinh ra có đủ các thứ trân bảo, y phục quý giá.
Truyện cổ Phật giáo Ông hoàng xuất gia

Ông hoàng xuất gia - Truyện cổ nhà phật kỳ 89 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:41 26/04/2023

Câu chuyện về Ông hoàng xuất gia được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Bạt-đề kiếp trước cúng dường miếng bánh cho Phật Bích-chi mà kiếp này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Ông vua hiếu chiến

Ông vua hiếu chiến - Truyện cổ nhà phật kỳ 88 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:37 26/04/2023

Câu chuyện về Ông vua hiếu chiến được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về vua Kế-tân-ninh kiếp trước là Vua Bàn-đầu-mạt-đế có công cúng dường đức Phật Tỳ-bà-thi mà kiếp này có sức mạnh hơn người, lại được gặp Phật, xuất gia đắc đạo.
Truyện cổ Phật giáo Vị tỳ kheo hóa sanh

Vị tỳ-kheo hóa sanh - Truyện cổ nhà phật kỳ 86 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:07 25/04/2023

Câu chuyện về Vị tỳ-kheo hóa sanh được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Hóa sanh kiếp trước nhờ công đức cung cấp món ăn thức uống hàng ngày cho các vị tỳ-kheo mà sau này sinh ra đều có sẵn các món ăn thức uống đủ trăm mùi vị tự nhiên ứng hiện.
Truyện cổ Phật giáo Da xoa Mật đa

Da-xoa-Mật-đa - Truyện cổ nhà phật kỳ 85 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:02 25/04/2023

Câu chuyện về Da-xoa-Mật-đa được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Da-xoa-mật-đa  kiếp trước phát tâm cung phụng nước sạch tinh khiết cho chư tăng mà sau này sinh ra đều sẵn có nước quý, không dùng sữa mẹ.
Truyện cổ Phật giáo Tỳ kheo tam tạng

Tỳ-kheo tam tạng - Truyện cổ nhà phật kỳ 84 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 17:35 24/04/2023

Câu chuyện về Bàn tay vàng được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Bảo Thủ kiếp trước vị trưởng giả cúng dường một đồng tiền vàng cho tháp thờ đức Phật Ca-diếp mà kiếp này vừa sinh ra đã biết nói ngay và có một tấm áo cà-sa bao quanh thân.
Truyện cổ Phật giáo Bàn tay vàng

Bàn tay vàng - Truyện cổ nhà phật kỳ 83 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 17:32 24/04/2023

Câu chuyện về Bàn tay vàng được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Bảo Thủ kiếp trước vị trưởng giả cúng dường một đồng tiền vàng cho tháp thờ đức Phật Ca-diếp mà kiếp này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni nghe thuyết pháp mà được xuất gia đắc quả.
Truyện cổ Phật giáo Áo hoa che thân

Áo hoa che thân - Truyện cổ nhà phật kỳ 82 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 14:20 23/04/2023

Câu chuyện về Áo hoa che thân được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về sa-di Tu-mạn-na sinh ra đã có tấm y bằng hoa Tu-mạn bao quanh người do kiếp trước cúng dường rất nhiều hoa Tu-mạn quanh tháp thờ đức Phật Tỳ-bà-thi.
Truyện cổ Phật giáo Những người đi biển

Những người đi biển - Truyện cổ nhà phật kỳ 81 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 14:16 23/04/2023

Câu chuyện về Những người đi biển được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về năm trăm vị tỳ-kheo là những người đi biển gặp trận bão lớn niệm Phật được Phật Thích Ca Mâu Ni cứu giúp, được nghe thuyết pháp mà tâm ý khai mở xuất gia đắc quả A-La-hán.

Truyện cổ Phật giáo Tên trộm xuất gia

Tên trộm xuất gia - Truyện cổ nhà phật kỳ 80 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 20:07 22/04/2023

Câu chuyện về Tên trộm xuất gia được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về một người chuyên nghề trộm cắp đã ăn trộm một hạt châu ma-ni rất quý gắn nơi cổng tháp thờ Đức Phật, về sau hối lỗi mà xuất gia tu hành đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Công chúa xấu xí

Công chúa xấu xí - Truyện cổ nhà phật kỳ 79 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 20:02 22/04/2023

Câu chuyện về Công chúa xấu xí được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về cô công chúa con vua Ba-tư-nặc có dung mạo xấu xí do kiếp trước sinh lòng khinh miệt, dùng những lời nặng nề, thô bỉ mà xúc phạm vị Phật Bích-chi.
Truyện cổ Phật giáo Hai vua giảng hòa

Hai vua giảng hòa - Truyện cổ nhà phật kỳ 78 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:19 21/04/2023

Câu chuyện về Hai vua giảng hòa được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo ni Sai-ma kiếp trước chuyên cần tu tập mà kiếp này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp mà được xuất gia đắc quả.
Truyện cổ Phật giáo Vòng ngọc quanh trán

Vòng ngọc quanh trán - Truyện cổ nhà phật kỳ 77 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:12 21/04/2023

Câu chuyện về Vòng ngọc quanh trán được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo ni Chân Châu Man kiếp trước có nhân duyên cúng dường một vòng chuỗi ngọc đeo trán cho Đức Phật Ca-diếp mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Sinh ra có áo cà sa

Sinh ra có áo cà-sa - Truyện cổ nhà phật kỳ 76 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:58 20/04/2023

Câu chuyện về Sinh ra có áo cà-sa được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo ni Ca-thi-Tôn-đà-lỵ  có nhân duyên cúng dường cho Đức Phật Gia-na-gia Mâu-ni mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Vũ nữ xin xuất gia

Vũ nữ xin xuất gia - Truyện cổ nhà phật kỳ 75 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:53 20/04/2023

Câu chuyện về Vũ nữ xin xuất gia được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về vũ nữ Thanh Liên Hoa được Phật Thích Ca Mâu Ni độ cho xuất gia thành tỳ-kheo ni, chuyên cần tu tập mà đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Có tài hùng biện

Có tài hùng biện - Truyện cổ nhà phật kỳ 74 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:56 19/04/2023

Câu chuyện về Có tài hùng biện được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo ni Tu-mạn kiếp trước chuyên cần tu tập mà kiếp này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán
Truyện cổ Phật giáo Áo trắng tự nhiên sinh

Áo trắng tự nhiên sinh - Truyện cổ nhà phật kỳ 73 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:53 19/04/2023

Câu chuyện về Người luôn no đủ được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo ni Bạch Tịnh có nhân duyên cúng dường một tấm vải đẹp cho Đức Phật Ca-diếp mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia tu tập
Truyện cổ Phật giáo Người luôn no đủ

Người luôn no đủ - Truyện cổ nhà phật kỳ 72 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 07:34 18/04/2023

Câu chuyện về Người luôn no đủ được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo ni Thiện Ái có nhân duyên cúng dường món ăn ngon cho Đức Phật Ca-diếp mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Ánh sáng khi ra đời

Ánh sáng khi ra đời - Truyện cổ nhà phật kỳ 71 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 07:29 18/04/2023

Câu chuyện về Ánh sáng khi ra đời được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo ni Bảo Quang có nhân duyên cúng dường một hạt châu rất quý giá ở cổng tháp thờ xá lợi Đức Phật Tỳ-bà-thi mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Trang nghiêm tháp phật

Trang nghiêm tháp phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 70 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:56 17/04/2023

Câu chuyện về Trang nghiêm tháp phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Ba-đa-ca có nhân duyên cúng dường một lá phướn rất đẹp cho tháp thờ xá lợi Đức Phật Tỳ-bà-thi mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Hạt châu trên đỉnh đầu

Hạt châu trên đỉnh đầu - Truyện cổ nhà phật kỳ 69 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:52 17/04/2023

Câu chuyện về Hạt châu trên đỉnh đầu được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Bảo Châu có nhân duyên cúng dường một hạt châu ma-ni quý giá cho tháp thờ xá lợi Đức Phật Tỳ-bà-thi mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán.

Truyện cổ Phật giáo Một bọc trăm con

Một bọc trăm con - Truyện cổ nhà phật kỳ 68 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:05 16/04/2023

Câu chuyện về Một bọc trăm con được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về 100 vị tỳ-kheo có nhân duyên cúng dường hoa, đèn cho tháp thờ xá lợi Đức Phật Tỳ-bà-thi mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Tiếng nói êm dịu

Tiếng nói êm dịu - Truyện cổ nhà phật kỳ 67 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:58 16/04/2023

Câu chuyện về Tiếng nói êm dịu được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Diệu Thanh có nhân duyên cúng dường âm nhạc cho tháp thờ xá lợi Đức Phật Tỳ-bà-thi mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Lọng quý che trên đầu

Lọng quý che trên đầu - Truyện cổ nhà phật kỳ 66 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:59 15/04/2023

Câu chuyện về Lọng quý che trên đầu được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Bảo Cái   có nhân duyên cúng dường một hạt châu ma-ni cực kỳ quý giá mà gắn lên đỉnh tháp thờ xá lợi Đức Phật Tỳ-bà-thi mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Được người yêu mến

Được người yêu mến - Truyện cổ nhà phật kỳ 65 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:55 15/04/2023

Câu chuyện về Được người yêu mến được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về cậu bé có nhân duyên tu sửa tháp thờ xá lợi Đức Phật Tỳ-bà-thi mà sau này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Sức mạnh tự nhiên

Sức mạnh tự nhiên - Truyện cổ nhà phật kỳ 64 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:09 14/04/2023

Câu chuyện về Sức mạnh tự nhiên được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về là tỳ-kheo Đại Lực  có nhân duyên cúng dường cổng tháp thờ xá lợi Đức Phật Tỳ-bà-thi mà sau này được gặp Phật, xuất gia đắc đạo
Truyện cổ Phật giáo Tự có Oai Đức

Tự có Oai Đức - Truyện cổ nhà phật kỳ 63 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:03 14/04/2023

Câu chuyện về Tự có Oai Đức được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Oai Đức có nhân duyên cúng hoa và quét dọn tháp thờ xá lợi Đức Phật Tỳ-bà-thi mà sau này được gặp Phật, xuất gia đắc đạo.
Truyện cổ Phật giáo Mùi thơm nơi thân

Mùi thơm nơi thân - Truyện cổ nhà phật kỳ 62 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 07:50 13/04/2023

Câu chuyện về Thân hiện sắc vàng được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Vị tỳ-kheo Kim Sắc là người khách đi đường có công tu bổ tháp thờ xá lỵ và dùng bột chiên-đàn thơm cúng dường trong tháp thờ Đức Phật Tỳ-bà-thi.
Truyện cổ phật giáo Thân hiện sắc vàng

Thân hiện sắc vàng - Truyện cổ nhà phật kỳ 61 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 07:46 13/04/2023

Câu chuyện về Thân hiện sắc vàng được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Vị tỳ-kheo Kim Sắc là người khách đi đường có công tu bồ tháp thờ xá lỵ của Đức Phật Tỳ-bà-thi.
Truyện cổ Phật giáo Thiên nga nghe pháp

Thiên nga nghe pháp - Truyện cổ nhà phật kỳ 60 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:49 12/04/2023

Câu chuyện về Thiên nga nghe pháp được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về 500 con thiên nga có nhân duyên nghe Pháp mà khi chết được sinh lên cõi trời.
Truyện cổ Phật giáo Đôi bạn đồng tu

Đôi bạn đồng tu - Truyện cổ nhà phật kỳ 59 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:43 12/04/2023

Câu chuyện về Đôi bạn đồng tu được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về câu chuyện hai người bạn đồng tu cùng thọ bát quan trai, một người giữ giới được làm vua cõi người, người kia phá giới sinh thành loài rồng.
Truyện cổ Phật độ trâu nước hung dữ

Phật độ trâu nước hung dữ - Truyện cổ nhà phật kỳ 58 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:00 11/04/2023

Câu chuyện về Phật độ trâu nước hung dữ được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về vị tỳ-kheo do sinh tâm sân nhuế, dùng lời thô ác mà đọa làm con trâu nước hung dữ định hại Đức Phật, nhờ Phật giáo hóa mà khi chết được sinh lên cõi trời.
Truyện cổ Phật giáo Sứ giả đi thỉnh Phật

Sứ giả đi thỉnh Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 57 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:56 11/04/2023

Câu chuyện về Sứ giả đi thỉnh Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về sứ giả của vua Ba-tư-nặc có nhân duyên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà khi chết được sinh lên cõi trời
Truyện cổ Phật giáo Chim két thỉnh Phật

Chim két thỉnh Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 56 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:15 10/04/2023

Câu chuyện về Chim két thỉnh Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về trưởng giả vì phạm giới mà đọa thành  tiền kiếp của Vua loài chim két nhưng có nhân duyên cúng dường Đức Phật mà chết đi được sinh lên cõi trời.
Truyện cổ Phật giáo Cô gái nghèo cúng Phật

Cô gái nghèo cúng Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 55 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:07 10/04/2023

Câu chuyện về Thỉnh Phật từ phương xa được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về cô gái nghèo khó chỉ có mỗi tấm vải nhưng nghe lời khuyên của trưởng giả Tu-Đạt  quyết tâm cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Truyện cổ Liều mình quét tháp Phật

Liều mình quét tháp Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 54 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 07:39 08/04/2023

Câu chuyện về Liều mình quét tháp Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về một cung nữ tên là Công Đức Ý liều chết mà quét tháp Phật, tuy bị vua giết nhưng lại được sinh lên cõi trời
Truyện cổ Phật giáo Hái hoa cúng Phật

Hái hoa cúng Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 53 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 07:35 08/04/2023

Câu chuyện về Hái hoa cúng Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Người này đi hái hoa có nhân duyên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà khi chết được sinh lên cõi trời Đao-lỵ.
Truyện cổ Cậu bé được sinh lên cõi trời

Cậu bé được sinh lên cõi trời - Truyện cổ nhà phật kỳ 52 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:12 06/04/2023

Câu chuyện về Cậu bé được sinh lên cõi trời được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về cậu bé Nguyệt Quang có nhân duyên nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp mà chết được lên cõi trời

Truyện cổ Phật giáo Hóa thân làm rắn độc

Hóa thân làm rắn độc - Truyện cổ nhà phật kỳ 51 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:05 06/04/2023

Câu chuyện về Hóa thân làm rắn độc được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về trưởng giả Hiền Diện, giàu có vô cùng nhưng tham lam độc ác nên khi chết bị đọa làm rắn độc tiếp tục hại người.
Truyện cổ Phật giáo Người xấu như quỷ

Người xấu như quỷ- Truyện cổ nhà phật kỳ 50 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:08 05/04/2023

Câu chuyện về Người xấu như quỷ được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Diêm-bà-la do buông lời xúc phạm vị A-La-hán mà 500 kiếp mà thân xấu xí, dơ nhớp.
Truyện cổ Phật giáo Ngạ quỷ ăn thịt con

Ngạ quỷ ăn thịt con- Truyện cổ nhà phật kỳ 49 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:03 05/04/2023

Câu chuyện về Ngạ quỷ ăn thịt con được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về cô vợ cả vì ghen ghét mà hạ độc cô vợ bé mang thai, lại còn nói dối thề độc nên khi chết đọa làm ngạ quỷ khổ sở
Truyện cổ Xuất gia chẳng bỏ lòng tham

Xuất gia chẳng bỏ lòng tham- Truyện cổ nhà phật kỳ 48 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:01 04/04/2023

Câu chuyện về Xuất gia chẳng bỏ lòng tham được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về trưởng giả tên Nhã-đạt-đa tuy đã xuất gia nhưng vẫn chưa bỏ được lòng tham mà khi chết bị đọa làm ngạ quỷ xấu xí.
Truyện cổ Phật giáo Ngạ quỷ mù

Ngạ quỷ mù - Truyện cổ nhà phật kỳ 3 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:57 04/04/2023

Câu chuyện về Ngạ quỷ mù được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về vị tỳ-kheo ni con nhà trưởng giả ấy phạm vào giới luật bị trục xuất mà sinh tâm sân hận biến thành ngạ quỷ mù
Truyện cổ Phật giáo Bà mẹ bỏn sẻn

Bà mẹ bỏn sẻn - Truyện cổ nhà phật kỳ 46 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:15 03/04/2023

Câu chuyện về Bà mẹ bỏn sẻn được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về người mẹ của tỳ kheo Ưu-đa-la vì nhục mạ, xúc phạm các vị tỳ kheo mà biến thành ngạ quỷ chịu cảnh đói khát.
Truyện cổ Phật giáo Năm trăm ngạ quỉ

Năm trăm ngạ quỉ - Truyện cổ nhà phật kỳ 45 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:11 03/04/2023

Câu chuyện về Năm trăm ngạ quỉ được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về 500 ngạ quỷ vì lúc sống chẳng làm việc thiện, chẳng hay bố thí nên khi chết bị đọa làm ngạ quỷ đói khát.
Truyện cổ Phật giáo Phân dơ trong bát

Phân dơ trong bát - Truyện cổ nhà phật kỳ 44 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 20:14 02/04/2023

Câu chuyện về Phân dơ trong bát được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về người vợ trưởng giả là Bàn-đà-la vì tâm tham lam mà biến thành ngạ quỷ thân thể cực kỳ xấu xí.
Truyện cổ Phật giáo Loài quỷ khát nước

Loài quỷ khát nước - Truyện cổ nhà phật kỳ 43 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:08 02/04/2023

Câu chuyện về Loài quỷ khát nước được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về cô gái tên là Ác Kiến vì tham lam không chịu bố thí nước cho ai nên bị đọa làm ngạ quỷ khát nước mà không được uống
Truyện cổ Tham lam đọa ngạ quỷ

Tham lam đọa ngạ quỷ - Truyện cổ nhà phật kỳ 42 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 18:22 01/04/2023

Câu chuyện về Tham lam đọa ngạ quỷ được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Người vợ trưởng giả Hiền Thiện vì tham lam không chịu bố thí mà phải đọa làm ngạ quỷ vô lượng kiếp
Truyện cổ Phật giáo Phú na kỳ đọa ngạ quỷ

Phú-na-kỳ đọa ngạ quỷ - Truyện cổ nhà phật kỳ 41 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 18:19 01/04/2023

Câu chuyện về Phú-na-kỳ đọa ngạ quỷ được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về người vợ trưởng giả tên Phú-na-kỳ do hành động xấu xa với vị Phật Bích-chi mà bị đọa làm ngạ quỷ chịu cảnh đói khát
Truyện cổ Phật giáo Kẻ cướp Lâu đà

Kẻ cướp Lâu-đà - Truyện cổ nhà phật kỳ 40 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:59 31/03/2023

Câu chuyện về Kẻ cướp Lâu-đà được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về kẻ cướp tên là Lâu-đà định cướp thức ăn của vị tỳ kheo, được vị tỳ kheo thuyết pháp mà đắc được quả Tu-đà-hoàn
Truyện cổ Phật giáo Người mẹ giết con

Người mẹ giết con - Truyện cổ nhà phật kỳ 39 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:54 31/03/2023

Câu chuyện về Người mẹ giết con được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đề-bà-đạt-đa  là người mẹ Tu Thiện Ý nhẫn tâm giết con đẻ của mình.
Truyện cổ Phật giáo Thỏ thiêu thân cúng dường

Thỏ thiêu thân cúng dường - Truyện cổ nhà phật kỳ 38 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:10 30/03/2023

Câu chuyện về Thỏ thiêu thân cúng dường được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về vị trưởng giả tên Bạt-đề nhờ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Phật độ Tu bạt đà

Phật độ Tu-bạt-đà - Truyện cổ nhà phật kỳ 37 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:03 30/03/2023

Câu chuyện về Phật độ Tu-bạt-đà được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về ông Tu-bạt-đà và 500 tỳ kheo có nhân duyên được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ hóa đắc pháp
Truyện cổ Phật giáo Người cản đường Phật

Người cản đường Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 36 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:05 29/03/2023

Câu chuyện về Người cản đường Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thái tử Thiện Sanh, trưởng giả Tu-đạt và người bà-la-môn.
Truyện cổ Phật giáo Thái tử Cầu Pháp

Thái tử cầu pháp - Truyện cổ nhà phật kỳ 35 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:01 29/03/2023

Câu chuyện về Thái tử cầu pháp được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thái tử Cầu Pháp sẵn sàng xả bỏ thân mình để được nghe pháp.
Truyện cổ Vua Thiện Diện xả thân cầu pháp

Vua Thiện Diện xả thân cầu pháp - Truyện cổ nhà phật kỳ 34 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:18 28/03/2023

Câu chuyện về Vua Thiện Diện xả thân cầu pháp được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Thiện Diện sẵn sàng xả thân cầu Pháp
Truyện cổ Vua Thi Tỳ khoét mắt bố thí

Vua Thi-Tỳ khoét mắt bố thí - Truyện cổ nhà phật kỳ 33 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:14 28/03/2023

Câu chuyện về Vua Thi-Tỳ khoét mắt bố thí được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Thi-Tỳ sẵn sàng bố trí đôi mắt cho chim Ó làm chấn động trời đất
Truyện cổ Phật giáo Vua Phạm Dự bố thí

Vua Phạm-Dự bố thí - Truyện cổ nhà phật kỳ 32 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:46 27/03/2023

Câu chuyện về Vua Phạm-Dự bố thí được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Phạm-Dự bố trí hết cả số lúa của mình làm cảm động trời đất cho mưa xuống giải cơn hạn hán
Truyện cổ Vua Liên Hoa nguyện hóa làm cá

Vua liên hoa nguyện hóa làm cá - Truyện cổ nhà phật kỳ 31 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:42 27/03/2023

Câu chuyện về Vua liên hoa nguyện hóa làm cá được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Liên Hoa xả bỏ thân mình để làm loài cá đỏ chữa bệnh cho dân nước Ba-la-nại

Truyện cổ Phật giáo Nhận lãnh tam quy

Nhận lãnh tam quy - Truyện cổ nhà phật kỳ 30 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 17:37 26/03/2023

Câu chuyện về Nhận lãnh tam quy được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tên Ác Nô chuyên đi cướp đoạn người khác nghe Phật thuyết pháp mà tâm ý khai mở, đắc quả Tu-đà-hoàn.
Truyện cổ Trưởng giả cúng dường âm nhạc

Trưởng giả cúng dường âm nhạc - Truyện cổ nhà phật kỳ 29 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 17:29 26/03/2023

Câu chuyện về Thỉnh Phật từ phương xa được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Diệu Thanh là vị trưởng giả có nhân duyên cúng dường âm nhạc Thích Ca Mâu Ni
Truyện cổ Phật giáo Người nghèo cúng Phật

Người nghèo cúng Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 28 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:46 25/03/2023

Câu chuyện về Người nghèo cúng Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Ly Cấu là người nghèo có nhân duyên cúng dường Thích Ca Mâu Ni
Truyện cổ Phật giáo Người hầu gái cúng Phật

Người hầu gái cúng Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 27 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:39 25/03/2023

Câu chuyện về Người hầu gái cúng Phật nằm trong Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên” là một bản kinh Phật đặc sắc, nêu bật lên ý nghĩa nhân quả bằng những truyện tích nhân duyên rất sống động.
Truyện cổ Phật giáo Qua sông độ người

Qua sông độ người - Truyện cổ nhà phật kỳ 26 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:51 24/03/2023

Câu chuyện về Qua sông độ người được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Độ Sanh Tử Hải là người lái đò có nhân duyên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Truyện cổ Phật giáo Trưởng giả cúng Phật

Trưởng giả cúng Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 25 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:46 24/03/2023

Câu chuyện về Trưởng giả cúng Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Hàm Hương là vị trưởng giả giàu có nhân duyên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Truyện cổ Chú nguyện cứu được người

Chú nguyện cứu được người - Truyện cổ nhà phật kỳ 24 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:04 23/03/2023

Câu chuyện về Chú nguyện cứu được người được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về người cung phi tên Thiện Ái vì không chịu bố thí mà đọa thành loài quỷ khoáng dã nơi đồng hoang
Truyện cổ Phật giáo Cúng dường trân bảo

Cúng dường trân bảo - Truyện cổ nhà phật kỳ 23 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:00 23/03/2023

Câu chuyện về Cúng dường trân bảo được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Kim Luân Anh Lạc là vợ người thương chủ có nhân duyên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Truyện cổ Phật giáo Em bé cúng hoa

Em bé cúng hoa - Truyện cổ nhà phật kỳ 22 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:59 22/03/2023

Câu chuyện về Em bé cúng hoa được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Hoa Thạnh là em bé có nhân duyên cúng dường hoa cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Truyện cổ Phật giáo Vương tử sanh từ hoa sen

Vương tử sanh từ hoa sen - Truyện cổ nhà phật kỳ 21 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:55 22/03/2023

Câu chuyện về Vương tử sanh từ hoa sen được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Bích Chi là một vương tử được sinh ra từ hoa sen
Truyện cổ Phật giáo Đế Thích hiện thần biến

Đế-Thích hiện thần biến - Truyện cổ nhà phật kỳ 20 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:35 21/03/2023

Câu chuyện về Đế-Thích hiện thần biến được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về trưởng giả tên là Cù-sa có nhân duyên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Truyện cổ Phật giáoVua tần bà sa la thỉnh Phật

Vua tần-bà-sa-la thỉnh Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 19 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:24 21/03/2023

Câu chuyện về Vua tần-bà-sa-la thỉnh Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về vua Tần-bà-sa-la có nhân duyên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Truyện cổ Phật giáo Người tử tội cầu xuất gia

Người tử tội cầu xuất gia - Truyện cổ nhà phật kỳ 18 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:39 20/03/2023

Câu chuyện về Người tử tội cầu xuất gia được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tiên nhân có nhân duyên cúng dường Đức Phật Đế Tràng
Truyện cổ Phật giáo Cúng dường âm nhạc

Cúng dường âm nhạc - Truyện cổ nhà phật kỳ 17 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:34 20/03/2023

Câu chuyện về Cúng dường âm nhạc được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Phạm-ma có nhân duyên cúng dường Đức Phật Chánh Giác
Truyện cổ Phật giáo Phật hóa hình Đế Thích

Phật hóa hình Đế Thích - Truyện cổ nhà phật kỳ 16 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 20:47 19/03/2023

Câu chuyện về Thỉnh Phật từ phương xa được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Bảo Điện có nhân duyên cúng dường Đức Phật Diệu Âm
Truyện cổ Phật giáo Thiên đế cúng Phật

Thiên đế cúng Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 15 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 20:33 19/03/2023

Câu chuyện về Thiên đế cúng Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên”kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Già-Sí có nhân duyên cúng dường Đức Phật Bảo Điện
Truyện cổ Phật giáo Phật trừ dịch bệnh

Phật trừ dịch bệnh - Truyện cổ nhà phật kỳ 14 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 22:04 18/03/2023

Câu chuyện về Phật trừ dịch bệnh được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Phạm-ma có nhân duyên cúng dường Đức Phật Nguyệt Quang
Truyện cổ Phật giáo Vua Pháp Hộ tắm Phật

Vua Pháp Hộ tắm Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 13 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:48 18/03/2023

Câu chuyện về Vua Pháp Hộ tắm Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Pháp Hộ có nhân duyên cúng dường Đức Phật Chiên Đàn Hương
Truyện cổ Phật giáo Vua quán đảnh thỉnh Phật

Vua quán đảnh thỉnh Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 12 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:19 17/03/2023

Câu chuyện về Vua quán đảnh thỉnh Phật được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Quán Đảnh có nhân duyên cúng dường Đức Phật Phạm Thiên
Truyện cổ Phật giáo Những người thuyền chài

Những người thuyền chài - Truyện cổ nhà phật kỳ 11 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:12 17/03/2023

Câu chuyện về Những người thuyền chài được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về làng thuyền chài bên kia sông Y-la-bạt có nhân duyên cúng dường Đức Phật
Truyện cổ Trưởng giả làm vua bảy ngày

Trưởng giả làm vua bảy ngày - Truyện cổ nhà phật kỳ 10 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 20:39 16/03/2023

Câu chuyện về Trưởng giả làm vua bảy ngày được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về ông trưởng giả có nhân duyên cúng dường Đức Phật mà sau chứng Phật danh hiệu Tối Thắng
Truyện cổ Phật giáo Phật độ hai vua xuất gia

Phật độ hai vua xuất gia - Truyện cổ nhà phật kỳ 9 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 20:34 16/03/2023

Câu chuyện về Phật độ hai vua xuất gia nằm trong Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về chuyện Phật độ cho 2 vua xứ Băn-cá-la để chấm dứt chiến tranh 2 nước
Truyện cổ Phật giáo Một cuộc thề nguyện

Một cuộc thề nguyện - Truyện cổ nhà phật kỳ 8 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:25 15/03/2023

Câu chuyện về Một cuộc thề nguyện nằm trong Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về vụ đánh cuộc giữa 2 người Phạm-Chí ở thành Xá-vệ trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc
Truyện cổ Phật giáo Một cành hoa

Một cành hoa - Truyện cổ nhà phật kỳ 7 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:20 15/03/2023

Câu chuyện về Một cành hoa nằm trong Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về người giữ vườn có nhân duyên cúng dường một cành hoa cho Đức Phật.
Truyện cổ Phật giáo Người bệnh nặng

Người bệnh nặng - Truyện cổ nhà phật kỳ 6 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:12 14/03/2023

Câu chuyện về Người bệnh nặng nằm trong Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về ông trưởng giả giàu có tên là Bà-trì-gia có nhân duyên cúng dường Đức Phật
Truyện cổ Phật giáo Người thợ dệt

Người thợ dệt - Truyện cổ nhà phật kỳ 5 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 21:06 14/03/2023

Câu chuyện về Người thợ dệt nằm trong Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về người thợ dệt tên Tu-ma có nhân duyên cúng dường Đức Phật
Truyện cổ Phật giáo Người khách thương

Người khách thương - Truyện cổ nhà phật kỳ 4 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 13:07 13/03/2023

Câu chuyện về Người khách thương nằm trong Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về người khách thương có nhân duyên cúng dường Đức Phật mà sau này trở thành Đức Phật hiệu Bảo Thạnh
Truyện cổ Phật giáo Đứa con lười biếng

Đứa con lười biếng - Truyện cổ nhà phật kỳ 3 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 12:58 13/03/2023

Câu chuyện về Đứa con lười biếng được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về cậu bé Nan-đà, cực kỳ lười nhác nhờ có Đức Phật khai thị mà tinh tấn tu hành
Truyện cổ Phật giáo Người con dâu kính Phật

Người con dâu kính Phật - Truyện cổ nhà phật kỳ 2 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 10:01 12/03/2023

Câu chuyện về Người con dâu kính Phật nằm trong Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về người con dâu tên là Danh Xưng có nhân duyên cúng dường Đức Phật.
Thỉnh Phật từ phương xa

Thỉnh Phật từ phương xa - Truyện cổ nhà phật kỳ 1 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 07:51 12/03/2023

Câu chuyện về Thỉnh Phật từ phương xa nằm trong Cuốn sách “Một trăm truyện tích nhân duyên” là một bản kinh Phật đặc sắc, nêu bật lên ý nghĩa nhân quả bằng những truyện tích nhân duyên rất sống động.
Thống kê
  • Đang truy cập267
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm266
  • Hôm nay11,408
  • Tháng hiện tại1,665,303
  • Tổng lượt truy cập65,133,105
Sim đẹp phong thủy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây